นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อัลบาทอซ แคปปิตอล จำกัด คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัย
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษา พัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 : ข้อมูลที่เก็บรวมรวมไว้
บริษัทฯ มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทฯจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ เพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิก เช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวบริษัทฯจะขอข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทฯมากเท่าใด บริษัทฯจะสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัทฯอาจถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึงเมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดยบริษัทฯ หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขาย หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ การที่บริษัทฯได้เพิ่มจำนวน และประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่างๆ ที่บริษัทฯ นำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ

ข้อ 2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของบริษัทฯ ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการ ได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซต์ที่บริษัทฯจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของบริษัทฯ บนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อ 3 การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม นอกจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่าน ให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถ ใช้บริการกับทางบริษัทฯให้เป็นที่สำเร็จลุล่วงไป ในกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน หรือสอบสวนเรื่องการทุจริต หรือธุรกรรมที่ผิดกฏหมาย หรือในการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการ ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯสามารถให้ข้อมูล แก่ผู้เสียหายได้ ในกรณีที่บริษัทฯพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กระทำการทุจริตหรือเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมผิดกฏหมาย บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลในกรณีตามคำสั่งศาล หรือโดยหมายศาล หรือในการพิจารณาคดีรวมทั้งการส่งมอบข้อมูลแก่ตัวแทนทางกฏหมายของท่าน บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลทางสถิติโดยรวมแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้อมูลโดยรวมนี้จะไม่สามารถบ่งถึงตัวบุคคลได้

ข้อ 4 ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
บริษัทฯจะใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเมื่อเป็นที่สมัครใจ นอกเหนือจากนี้ หากคุณแจ้งที่อยู่ทางออนไลน์แก่บริษัทฯ คุณอาจได้รับจดหมายข่าวจากบริษัทฯพร้อมกับข้อมูลของคอลเลคชั่นใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือข้อเสนอพิเศษ หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หากคุณไม่ประสงค์รับข่าวสารและอีเมล สามารถแก้ไขการรับข่าวสารได้ ในข้อมูลส่วนตัว

ข้อ 5 การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วยบริษัทฯ ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อ 6 การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน

ข้อ 7 ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบ และตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทฯ ได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของบริษัทฯ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ โดยตรงสามารถ คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาถึงเรา

การใช้บริการเว็บไซด์ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

ข้อ 8 การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้เป็นหน่วยเล็กๆ ของข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เว็บไซต์ส่วนใหญ่เช่นเดียวกับ เว็บไซต์ของบริษัทฯใช้คุกกี้ในการยกระดับการให้บริการออนไลน์แก่ท่าน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
ก. ให้คุณลักษณะและฟังก์ชั่นใช้งานเฉพาะในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ของท่าน การสืบค้น และความต้องการในบริการอื่นๆ
ข. สร้างประวัติที่ท่านและผู้ใช้อื่นๆ ใช้เว็บไซต์
ค. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ง. บริหารจัดการบริการให้แก่ท่านและผู้โฆษณา
จ. สร้างสถิติการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ให้ท่านสามารถเลือกในการปิดการประมวลผลของคุกกี้ได้ (โปรดดูส่วน "ช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์ของท่าน) แต่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานที่ จำกัดการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ และ/หรือก่อให้เกิดความล่าช้าหรือมีผลต่อวิธีการปฏิบัติการของระบบได้

โฆษณาในเว็บไซต์บริษัทฯอาจจะมาจากผู้โฆษณาภายนอกและหน่วยงานตัวแทนของพวกเขา โฆษณาเหล่านี้อาจสร้างคุกกี้เพื่อติดตามว่าคนจำนวนมากได้เห็นโฆษณานั้นๆ แล้วหรือไม่ (หรือใช้บริการของภายนอกในการติดตามเช่นนี้) และในการติดตามว่าคนจำนวนมากได้เห็นมันมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วหรือไม่ บริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมบุคคลภายนอกเหล่านี้และนโยบายคุกกี้ของพวกเขา และหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของพวกเขา กรุณาติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนโฆษณาภายนอกเหล่านี้แก่ท่าน

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้) เนื้อหา หรือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์จากภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัทฯ